BỘ DẦU GỘI XẢ NASHI ARGAN (Ý) PHỤC HỒI TÓC HƯ TỔN 500ML